SINSALAUDIO / Actualidade

Sinsal San Simón e as illas posíbeis

11 de Marzo de 2017

GL
As illas son o territorio da posibilidade, sempre o foron: illas desertas ou misteriosas, illas do tesouro. A illa de San Simón é, ademais, un catálogo ilustrado de todas as illas posíbeis. Sobre a súa superficie inzada de árbores e buxos milenarios pelexan o karma coa historia, o gozo da lírica medieval galego- portuguesa cos laios e padecementos dos que acharon neste anaco de terra un lugar, nunca agardado, no que remataren os seus días. Quen arriba a San Simón non pode evitar esa sensación contraditoria extraída da convivencia do máis fermoso e do máis cruel. Algo calado e inquietante vibra aquí, unha pantasma de antano que, malia todo, non logra sobrepoñerse á natureza indómita do arquipélago. O mar que hoxe nos arrodea é o mesmo mar da cantiga de Meendinho, o da muller namorada que atende ao seu amigo, cercada polas ondas. E o vento que zoa é o que zoaba, hai séculos, no rostro dun monxe franciscano, dun pirata inglés, dun mariñeiro leproso do século XVIII ou dun republicano condeado a morte no campo de concentración que aquí se instalou despois de 1936.

Esa inmutabilidade do salvaxe lévase ben coa música. Cando Haydn compuxo L’isola desabitata non pensaba quizais na illa galega, pero tampouco imaxinaba, de certo, que unha ópera barroca perviviría a través do tempo. Hoxe a eternidade da música, da literatura, da memoria e do pensamento dotan este retiro vizoso, no fondal da ría de Vigo, de novos substratos e significados. O Festival Sinsal logra axuntalos todos sen desmentir a forza dramática do ‘topos’ máxico de San Simón, no que Manuel Vázquez Montalbán situou a acción da súa novela Erec y Enide, unha parábola sobre o amor, as súas derivas e sorpresas.

Sorpresas, experiencias sonoras e natureza. Porque Sinsal San Simón tamén é iso. O espazo do non agardado, a voz que nos conmove sen esperalo, a música sen filtros nin prexuízos, na súa expresión máis fera e máis humana. E é, ademais, ese sitio afastado do mundo no que, paradoxalmente, máis se sente a civilización. Coma Robinson Crusoe o día aquel en que, perdido nun illote en medio do Pacífico, achou a pegada doutro ser humano sobre a area da praia e soubo que non estaba só.

Fran P. Lorenzo é xornalista e escritor

ES

Las islas son el territorio de la posibilidad, siempre lo fueron: islas desiertas o misteriosas, islas del tesoro. La isla de San Simón es, además, un catálogo ilustrado de todas las islas posibles. Sobre su superficie repleta de árboles y bojs milenarios pelean el karma con la historia, el gozo de la lírica medieval gallego-portuguesa con los lamentos y padecemientos de los que hallaron en este trozo de tierra un lugar, nunca esperado, en el que acabar sus días. Quien arriba a San Simón no puede evitar esa sensación contradictoria extraida de la convivencia de lo más hermoso y de lo más cruel. Algo callado e inquietante vibra aquí, un fantasma de antaño que, a pesar de todo, no logra sobreponerse a la naturaleza indómita del archipiélago. El mar que hoy nos rodea es el mismo mar de la cantiga de Meendinho, el de la mujer enamorada que atiende a su amigo, cercada por las ondas. Y el viento que silba es el que silbaba, hace siglos, en el rostro de un monje franciscano, de un pirata inglés, de un pescador leproso del siglo XVIII o de un republicano condenado a muerte en el campo de concentración que aquí se instaló después de 1936.

Esa inmutabilidad de lo salvaje se lleva bien con la música. Cuando Haydn compuso L ́isola desabitata no pensaba quizás en la isla gallega, pero tampoco imaginaba, a ciencia cierta, que una ópera barroca perviviría a través del tiempo. Hoy la eternidad de la música, de la literatura, de la memoria y del pensamiento dotan este retiro fértil, en la hondonada de la ría de Vigo, de nuevos substratos y significados. El Festival Sinsal logra aunarlos todos sin desmentir la fuerza dramática del «topos» mágico de San Simón, en el que Manuel Vázquez Montalbán situó la acción de su novela Erec y Enide, una parábola sobre el amor, sus derivas y sorpresas.

Sorpresas, experiencias sonoras y naturaleza. Porque Sinsal San Simón también es eso. El espacio de lo no esperado, la voz que nos conmueve sin esperarlo, la música sin filtros ni prejuicios, en su expresión más fiera y más humana. Y es, además, ese sitio alejado del mundo en el que, paradójicamente, más se siente la civilización. Como Robinson Crusoe aquel día en que, perdido en un islote en medio del Pacífico, halló la huella de otro ser humano sobre la arena de la playa y supo que no estaba solo.

Fran P. Lorenzo es periodista y escritor

EN

Islands are the territory of the possibilities, they have always have been like that. Deserted and mysterius, treasure islands. San Simón Island is also an illustrated catalogue of all the possible islands.

On a surface full of millenary trees and boxwoods, karma and history fight as well as the joy of the Galician-Portuguese mediaeval lyric fights against the moans and complaints of those who found an unexpected place to spent the last moments of their lives. All the people that arrive to San Simón can ́t avoid a contradictory feeling when they discover how great beauty and great cruelty can coexist there. Something quiet and fascinating is everywhere in the archipielago. An old ghost who, despite everything, can ́t overcome such a a wild nature. The sea that surrounds us is the same sea that appears in the cantiga written by Meendhinho, the sea of the woman in love who, despite the waves, helps her friend. And the wind that lashes our faces is the same wind that, many centuries ago, lashed other people ́s faces: a Franciscan monk, an English pirate, a leprous sailor in the XVIII century or a republican sentenced to die in a concentration camp that was created here after 1936.

That immutability of the wild gets along with music. When Haydn composed L ́isola desabitata, he probably wasn ́t thinking about the Galician island but neither did he think that a Baroque opera would live on. Today, the eternity of music, literature and thoughts provides new substrates and meanings to this fertile retreat. Sinsal Festival has succeeded in bringing all these things together without losing the dramatic content of the magical «Topos» where Montalban ́s novel, Erec y Enide, takes place. A parable of love, of its drifts and its suprises.

Surprises, sound experiences and nature. Because Sinsal San Simón is made of all these things too. The space of the unexpected, the voice that suddenly moves us, the music without filters or prejudices, in its most wild and human expression. It is also paradoxical because, when someone is in that remote place, one can feel strongly the presence of civilization. Like the day when Robinson Crusoe, lost in an island in the middle of the Pacific sea, discovered a human footprint and he knew he was not alone.

Fran P. Lorenzo is journalist and writer