SINSALAUDIO / Actualidade

Cantigas e trobadores

11 de Xullo de 2016

GL

No século XII, a lírica trobadoresca espállase desde Provenza (Francia), o seu territorio orixinal, por case toda Europa. Unha das súas manifestacións máis brillantes, A Cantiga, creceu ao amparo do esplendor da corte de Compostela nun periodo no que coincide con algunhas figuras históricas como o arcebispo Gelmírez ou o mestre Mateo, que esculpiu o Pórtico da Gloria na catedral de Santiago.

A cantiga é o xénero típico da poesía medieval galego-portuguesa (séculos XII-XIV), entón unha lingua unificada empregada por nobres e xuglares de ambas ribeiras do Río Miño e, tamén, adoptada por poetas leoneses, casteláns e aragoneses. Son poesías cantadas e bailadas, cuxa letra e música viña composta por trobadores, músicos e poetas medievais, que compoñían as súas obras e interpretábanas, ou as facían tocar por xuglares ou ministriles. Posúe características propias e unha grande produtividade e orixinalidade, que ata hoxe censou unhas 1.700 cantigas pertencentes a 150 autores distintos.

Aínda que a poesía medieval versaba sobre todo na temática amorosa, tamén podía centrarse en aspectos políticos, morais, literarios, etc. En Galicia, o océano tamén foi un dos trazos distintivos da lírica trobadoresca, que entre finais do século XII e comezos do XIV viviu unha época de esplendor na Ría de Vigo. Martín Codax, Meendinho e Johan de Cangas cantaron a este mar. Moi pouco sabemos dos nosos trobadores e son tamén escasas as obras que poden atribuírselles. Comparten, no entanto, algúns aspectos. Tratan sempre de cantigas de amigo, un tipo de composición breve na que a voz poética é unha muller namorada que se dirixe ao seu amigo, habitualmente ausente nese momento. Ademáis, os autores comparten orixe. Probablemente os tres proceden do entorno da ría de Vigo: Johan de Cangas da zona do Morrazo, Meendinho de Redondela ou Vigo e Martín Codax de Vigo, polas numerosas referencias á cidade nas súas composicións. Johan de Cangas foi un trobador do século XIV do que conservamos tres cantigas de amigo sobre o Santuario de San Mamede. O elemento máis importante das súas composicións é o mar. Meendinho foi un trobador que viviu entre o século XIII e XIV do que conservamos unha única cantiga de amigo, considerada entre as máis importantes da lírica galego- portuguesa: «Sediam’eu na ermida de San Simón». Martín Codax viviu entre a segunda metade do século XIII e comezos do século XIV. Del conservamos seis composicións que están recollidas nos Cancioneiros e tamén no Pergamiño Vindel, gardado na Pierpont Morgan Library de Nova York.

ES

En el siglo XII la lírica trovadoresca se expande desde Provenza (Francia), su territorio original, por casi toda Europa. Una de sus manifestaciones más brillantes, La Cantiga, creció al amparo del esplendor de la corte de Compostela en un periodo en el que coincide con algunas figuras históricas como el arzobispo Gelmírez o el maestro Mateo, que esculpió el Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago.

La cantiga es el género típico de la poesía medieval gallego-portuguesa (siglos XII-XIV), entonces una lengua unificada empleada por nobles y juglares de ambas riberas del Río Miño y, también, adoptada por poetas leoneses, castellanos y aragoneses. Son poesías cantadas y bailadas, cuya letra y música venía compuesta por trovadores, músicos y poetas medievales, que componían sus obras y las interpretaban, o las hacían tocar por juglares o ministriles. Posee características propias y una gran productividad y originalidad, que hasta hoy censó unas 1.700 cantigas pertenecientes a 150 autores distintos.

Aunque la poesía medieval versaba sobre todo en la temática amorosa, también podía centrarse en aspectos políticos, morales, literarios, etc. En Galicia, el océano también fue uno de los rasgos distintivos de la lírica trovadoresca, que entre finales del siglo XII y comienzos del XIV vivió una época de esplendor en la Ría de Vigo. Martín Codax, Meendiño y Johan de Cangas cantaron a este mar. Muy poco sabemos de nuestros trovadores y son también escasas las obras que pueden atribuírseles. Comparten, sin embargo, algunos aspectos. Tratan siempre de cantigas de amigo, un tipo de composición breve en la que la voz poética es una mujer enamorada que se dirige a su amigo, habitualmente ausente en ese momento.
Además, los autores comparten origen. Probablemente los tres proceden del entorno de la ría de Vigo: Johan de Cangas de la zona del Morrazo, Meendinho de Redondela o Vigo y Martín Codax de Vigo, por las numerosas referencias a la ciudad en sus composiciones. Johan de Cangas fue un trovador del siglo XIV del que conservamos tres cantigas de amigo sobre el Santuario de San Mamede. El elemento más importante de sus composiciones es el mar. Meendinho fue un trovador que vivió entre el siglo XIII y XIV del que conservamos una única cantiga de amigo, considerada entre las más importantes de la lírica gallego- portuguesa: «Sediam’eu na ermida de San Simón». Martín Codax vivió entre la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. De él conservamos seis composiciones que están recogidas en los Cancioneros y también en el Pergamino Vindel, guardado en la Pierpont Morgan Library de Nueva York.

EN

In the twelfth century, troubadour lyric poetry expanded from Provence (France) -its original territory- to most of Europe. One of its brightest manifestations, A Cantiga, grew under the shelter of the splendour of the court of Compostela, in a period that coincides with some historical figures like Archbishop Gelmírez or Master Mateo. The last sculpted O Pórtico da Gloria in the Cathedral of Santiago de Compostela.

A Cantiga is the typical sort of Galician- Portuguese medieval poetry (centuries XII-XIV). In that time, the language was unified and used by nobles and minstrels from both banks of the Minho River and also adopted by Leonese, Castilian and Aragonese poetries. These poems are sung and danced and its lyrics and music are composed by medieval troubadours, musicians and poets. They composed and performed their own works or they made minstrels played them. This kind of poetry has its own characteristics and a big productivity and originality. Up to date, there are about 1.700 Cantigas belonging to 150 different authors.

Medieval poetry versed about amorous themes above all, but it also could focus on political, moral or literary aspects. In Galicia, the sea was also one of the distinctive features of the troubadour lyric poetry. Between the end of the twelfth century and the beginning of the fourteenth century the sea experienced a time of splendour in the Vigo Ria. Martín Codax, Meendinho and Johan de Cangas sang to this sea. We know very little about our troubadours and the works that can be attributed to them are limited. However, they share some aspects. They always talk about Cantigas de Amigo, a kind of brief composition in which the poetic voice is a passionate woman who talks to his Amigo, usually absent at the time. Furthermore, the authors have the same background. Probably these three authors came from the surrondings of the Vigo Ria: Johan de Cangas from the area of Morrazo, Meendinho from Redondela or Vigo and Martín Codax from Vigo, because of the numerous references to the city in his compositions. Johan de Cangas was a troubadour of the fourteenth century and we keep from him three Cantigas de Amigo about the Sanctuary of San Mamede. The most important element in his compositions is the sea. Meendinho was a troubadour who lived between the thirteenth and fourteenth century and from whom we only keep just one Cantiga de Amigo, considered one of the most important from Galician-Portuguese lyric: «Sediam’eu na ermida de San Simon.» Martin Codax lived between the second half of the thirteenth century and the beginning of the fourteenth century. We keep six compositions of his which are included in the Cancioneiros and also in the Pergaminho Vindel, stored in the Morgan Library & Museum of New York.