SINSALAUDIO / Actualidade

A illa campo de concentración

11 de Setembro de 2017

GL
Na illa de San Simón hai moitas illas. A illa medieval coa ermida, a da lírica trovadoresca en lingua galega, de Mendinho e Martín Codax e as súas cantigas con retrouso, que agora, centos de anos despois, aínda consideramos absolutamente necesario para chamarlle canción a unha canción. Está tamén a illa lazareto, a illa balneario e, moi tristemente, está a illa campo de concentración.
Na máis grande, na de San Simón propiamente dita, estaban as cociñas, a enfermería, o locutorio e os pavillóns para os presos, recluidos en condicións terribles. Na que está unida a ela por unha ponte, a de San Antón, estaban os militares que os custodiaban e onde tiñan lugar as execucións, ás que asistía, entusiasta, o sinistro Padre Nieto; un cura xesuíta que supervisaba persoalmente se os fusilados precisaban ou non o tiro de graza.

Con todo, se o comparabas cos centros de detención de Vigo ou Pontevedra, aquilo era, como dixo Reisiño, un dos presos que deixaron testemuño daqueles días, «o Paraíso Terrenal». Pero non era tal. San Simón era o reino de Fernando Lago Búa, o director do penal e Xefe provincial das prisións de Pontevedra, nomeado directamente por un dos máis destacados dirixentes do golpe de xullo de 1936, o xeneral Emilio Mola. Lago Búa, xunto a outros, organizaron na illa unha rede de extorsión que, na teoría, salvaba a según que presos da aplicación da «lei de fugas», previo o pago dunha cantidade de diñeiro. Unha vez descuberta a trama e, para evitar que unha investigación exhaustiva revelase a verdadeira dimensión do delito, o director foi condenado a morte e fusilado o 5 de xaneiro de 1937 no Castelo do Castro, en Vigo.
Se estabas de preventivo ou cumprindo condena na illa, podias pasear máis ou menos con liberdade; pero tamén tiñas que traballar duro, no mantemento das instalacións ou construindo a estrada que percorre San Simón, a «Avenida de Teruel». Pero as cousas complicáronse coa caída de Bilbao e para a enseada trouxeron o Upo Mendi, un barco prisión cheo de vascos, que recibían o castigo extra de estaren a centos de kilómetros da súa terra e das súas familias. Non hai palabras dabondo para facerlle xustiza ás mulleres de Cesantes e Redondela que tanto axudaron aos prisioneiros.
A magnitude da represión era tal que naquel complexo penitenciario chegou o día en que xa non se podía apiñar a máis xente, e moitos foron trasladados a outras prisións. Nunha sorte de perversa compensación, moitos galegos acabaron no penal do Forte de San Cristóbal, preto de Pamplona; alí, o 22 de maio de 1938 tivo lugar unha das maiores fugas da historia presidiaria, dos 206 presos que foron asasinados nada máis seren descubertos, 45 eran galegos. Xusto oitenta anos despois, o 22 de maio de 2018, exhumáronse os restos de dous deles; dous rapaces de 19 e 21 anos.
San Simón, San Simonciño, San Simón, santo da serra: quero pregarche santiño, que nos saques d ́ista terra. Eduardo Pantaleón, alí preso, escribía versos; semella que a illa precisa versos. Celestino Poza, deputado nas cortes de Madrid e médico, imaxe mesma da dignidade, salvaba a moitos reclusos co pouco que tiña, sacando forzas de onde non había para soportar a dor de que lle mataran a un fillo.

Hai moitas illas en San Simón, que non se esqueza ningunha.

Seso Durán é historiador e músico.

ES
En la Isla de San Simón hay muchas islas. La isla medieval con la ermita, la de la lírica trovadoresca en lengua gallega, de Mendinho y Martín Códax y sus cantigas con estribillo, que ahora, cientos de años después, aún consideramos absolutamente necesario para llamarle canción a una canción. Está también la isla lazareto, la isla balneario y, muy tristemente, está la isla campo de concentración. En la más grande, en la de San Simón propiamente dicha, estaban las cocinas, la enfermería, el locutorio y los pabellones para los presos, recluidos en condiciones terribles. En la que está unida a ella por un puente, la de San Antón, estaban los militares que los custodiaban y donde tenían lugar las ejecuciones, a las que asistía, entusiasta, el siniestro Padre Nieto; un cura jesuita que supervisaba personalmente si los fusilados precisaban o no o tiro de gracia.
Con todo, si lo comparabas con los centros de detención de Vigo o Pontevedra, aquello era, como dijo Reisiño, uno de los presos que dejaron testimonio de aquellos días, «el Paraíso Terrenal». Pero no era tal. San Simón era el reino de Fernando Lago Búa, el director del penal y jefe provincial de las prisiones de Pontevedra, nombrado directamente por uno de los más destacados dirigentes del golpe de julio de 1936, el general Emilio Mola. Lago Búa, junto a otros, organizaron en la isla una red de extorsión que, en teoría, salvaba a según que presos de la aplicación de la «ley de fugas», previo pago de una cantidad de dinero. Una vez descubierta la trama y, para evitar que una investigación exhaustiva revelase la verdadera dimensión del delito, el director fue condenado a muerte y fusilado el 5 de enero de 1937 en el Castillo de O Castro, en Vigo.
Si estabas de preventivo o cumpliendo condena en la isla, podías pasear más o menos con libertad; pero también tenías que trabajar duro, en el mantenimiento de las instalaciones o construyendo la pista que recorre San Simón, la «Avenida de Teruel». Pero las cosas se complicaron con la caída de Bilbao y para la ensenada trajeron el Upo Mendi, un barco prisión lleno de vascos, que recibían el castigo extra de estar a cientos de kilómetros de su tierra y de sus familias. No hay suficientes palabras para hacerle justicia a las mujeres de Cesantes y Redondela que tanto ayudaron a los prisioneros.
La magnitud de la represión era tal que en aquel complejo penitenciario llegó el día en que ya no se podía apiñar a más gente, y muhos fueron trasladados a otras prisiones. En una suerte de perversa compensación, muchos gallegos acabaron en el penal de Fuerte de San Cristóbal, cerca de Pamplona; allí, el 22 de mayo de 1938 tuvo lugar una de las mayores fugas de la historia presidiaria, de los 206 presos que fueron asesinados nada más ser descubiertos, 45 eran gallegos. Justo ochenta años después, el 22 de mayo de 2018, se exhumaron los restos de dos de ellos; dos chavales de 19 e 21 años. San Simón, San Simonciño, San Simón, santo da serra: quero pregarche santiño, que nos saques d ́ista terra. Eduardo Pantaleón, allí preso, escribía versos; parece que la isla precisa versos. Celestino Poza, diputado en las cortes de Madrid y médico, imagen misma de la dignidad, salvaba a muchos reclusos con lo poco que tenía, sacando fuerzas de donde no había para soportar el dolor de que le hubiesen matado a un hijo.

Hay muchas islas en San Simón, que no se olvide ninguna.

Seso Durán ees historiador y músico. 

EN

There are many islands inside San Simón Island. The medieval island, with its hermitage. The island of the «troubadour lyrical poetry» in the Galician language, with Mendinho and Martín Códax, authors of the cantigas, whom we have to thank for the refrain, which is the core of a song nowadays. There’s also the island of the Lazaretto, the spa island, and sadly, there’s as well the concentration camp island.

On the largest island, San Simón, there were the kitchens, the infirmary, the parlours and the accommodations for prisoners, who were held in extremely poor conditions. On the other island, the one linked by a bridge stayed the military personnel, the execution venues were placed there. And that was the place where Father Nieto, the sinister Jesuit priest, happily attended the executions, monitoring who needed the «coup de grace».

Even then, compared with the detention facilities of Vigo and Pontevedra, San Simón was an «earthly paradise», as Reisiño, one of the prisoners stated. But it was not so. San Simón was the kingdom of Fernando Lago Búa, the prison Director and Chief of Prisons for Pontevedra, appointed directly by Emilio Mola, one of the coup leaders from 1936. Lago Búa, among others, organised them into an extortion system from which they decided who was released or not, thanks to the «Law of Flight» and a certain amount of money. Once uncovered, the director was sentenced to death and shot on 5 January 1937, in the Castle of Castro (Vigo). The execution served to avoid a thorough investigation, which could expose a larger offence.

The remand prisoners of the island could walk with relative freedom, but they also had to work hard, in maintenance tasks or building the track that runs across San Simón, called «Teruel Boulevard», Later on, things became complicated after the fall of Bilbao. When the Upo Mendi arrived; a prison ship full of Basque prisoners that suffered the extra punishment of being far away from their loved ones. There aren ́t enough accolades to recognise the work done by the women of Redondela and Cesantes with the prisoners.

The repression was so big that, reached a turning point there was no more room inside. Many where transferred to other prisons, some Galicians were sent to Fort San Cristobal, in Pamplona, in a kind of evil pay off. On 22 May 1938, one of the biggest jailbreaks in history took place in San Cristóbal, 206 inmates were assassinated on the spot, 45 of the Galicians. 80 years later, on 22 May 2018, two of those corpses were exhumed, one was only 19, and the other one, 21 years old.

San Simón, Dear San Simón, San Simón, Saint of the Highland, I wish to ask you, dear Saint, get us out of this stand. Eduardo Pantaleón wrote lines in a cell, «seems that this island needs verses». Celestino Poza, Doctor and member of the Spanish Parliament, an example of human dignity, saved many with the little he had, but he shifted gears somehow after the loss of his son.

There are many islands in San Simón, let us not forget.

Seso Durán is historian and musician